Noticia

08 Jul

MEMORIA 2014 DE CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA[:gl]MEMORIA 2014 DE CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Portada Memoria JPOGDurante la presentación a los medios de comunicación de la Memoria 2014 de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, el delegado episcopal de la entidad, Jesús García Vázquez, que presidió el acto, recordó que “ desde Cáritas queremos ser capaces de crear, construir comunidades, espacios comunitarios, solidarios y proféticos que hagan realidad otro mundo posible, otra forma de convivir donde los valores  de generosidad, la solidaridad, de la justicia, y de la gratuidad sean una realidad”.Por su parte del director diocesano, José Anuncio Mouriño Rañó insistió en que “en Cáritas somos testemuñas de que, a pesar do cambio de ciclo que insinúan os datos macroeconómicos, a precariedade segue manifestándose con grande intensidade nas persoas e familias máis empobrecidas”.

rnrn

Acompañando a personas

rn

La  Memoria 2014 de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela  recoge los datos de un trabajo realizado durante doce meses por muchas  personas  que acompañaron a otras muchas, ayudándoles en medio de no pocas incertidumbres, y siendo auténticos artífices de una sociedad más justa, fraternal y humana. En ella hacemos balance de la misión desarrollada que  se refleja en la parte económica, el trabajo  y la acción social. No nos olvidamos de los proyectos y actuaciones llevadas a cabo en la diócesis.

rn

En esta ocasión, como se refleja en la portada,  de la Memoria, nos hicimos una pregunta: “ ¿Qué haces  con tu Hermano”, que ha sido nuestro faro, y  guía  en los largos meses de trabajo. Un interrogante que se enmarca  en la Campaña Institucional “Ama y Vice la Justicia “, con la que Cáritas  quiere reflejar  nuestro modelo de pensar  y trabajar a favor de las personas más necesitadas de la sociedad. Con la iniciativa nos preguntamos dónde está el hermano que sufre y necesita nuestra presencia cercana y nuestra ayuda solidaria. Se nos convoca a vivir la fraternidad construyendo y rehabilitando la vida desde una nueva forma de relación con el otro, especialmente con las personas que menos tienen que más sufren. Todo ello siempre amando y viviendo la justicia a través de nuestra mirada alternativa, creadora, capaz de hacer posible lo imposible.

rn

Somos conscientes que durante 2014 se produjo un aumento progresivo de la desigualdad, por lo que debemos abrir los ojos al sufrimiento de los más pobres y a escuchar el clamor de los pueblos que padecen hambre y a construir juntos espacios de esperanza.

rnrn

Declaración da Institución

rn

Memoria 1Impulsados pola evolución dunha realidade social que, en cada unha das nosas Cáritas e comunidades parroquiais, séguenos abocando ao reto de responder á desigualdade e á inxustiza, polas nosas experiencias cotiás de loita contra a pobreza e segundo a Doutrina Social da Igrexa, temos que buscar as estratexias máis adecuadas para protexer, neste momento da historia, a dignidade e os dereitos das persoas máis empobrecidas”, con estas palabras iniciou a súa intervención o director  de Cáritas Diocesana, José Anuncio Móuriño Rañó que deu a coñecer a declaración oficial da institución.Proseguiu cunha longa exposición facendo referencia as realidades e traballos desenvolvidos durante ó último exercicio: “En Cáritas somos testemuñas de que, a pesar do cambio de ciclo que insinúan os datos macroeconómicos, a precariedade segue manifestándose con grande intensidade nas persoas e familias máis empobrecidas. Por iso, facemos nosa a chamada dos bispos a «recuperar a dimensión ética da economía, e dunha ética «amiga da persoa», o que significa seguir poñendo as persoas no centro de calquera modelo de desenvolvemento. E apelamos a «as Administracións Públicas, en canto garantes dos dereitos, a que asuman a súa responsabilidade de manter o estado social de benestar, dotándoo de recursos abondo».

rnrn

Novo estilo de vida

rn

Queremos asumir novos estilos de vida e optar -en liña coa aposta de Francisco en “Laudato si” — por actitudes máis austeras e modelos de consumo sostibles, para facer realidade o destino universal dos bens e o ben común, e poder transformar dende o cotián e o comunitario o actual sistema de produción e consumo

rn

Queremos impulsar a harmonía da vida social, apelando, na etapa que emerxe tras as eleccións municipais e autonómicas, á responsabilidade de toda a comunidade política á hora de garantir e promover as condicións necesarias de acceso aos dereitos económicos-sociais, como son o emprego digno, unha vivenda axeitada, o coidado da saúde e unha educación en igualdade e liberdade. Queremos seguir denunciando a permanencia dunhas estruturas económicas e sociais inxustas, que son responsables do sufrimento de miles de persoas e familias no noso país.

rn

Queremos as  persoas  atendidas  sexan os pcincipais  protagonistas  en todos os procesos e respostas de Cáritas, pois a dignidade e busca do verdadeiro desenvolvemento implica  escoitar e dar participación a  elas.

rnrn

 As perdas

rn

Memoria 5A través do traballo diario de acompañamento ás persoas detectamos:

rn

Perda de calidade de vida de cada unidade familiar:

rn

-Amoreamento en vivendas.

rn

-Vivenda precaria e inadecuada, que non conta en moitas ocasións con servizos básicos.

rn

-Retroceso no acceso a dereitos básicos, especialmente sanidade e educación.

rn

-Perda de poder adquisitivo e excesivo endebedamento como resposta.

rn

-Persistencia en atencións con familias que acoden á nosa institución de forma continuada pola falta ou tardanza de resposta adecuada por parte da administración.

rn

-«Desespero» e aumento de carga emocional e falta de atencións por parte de recursos especializados de saúde mental.

rnrn

Crise e vulnerabilidade

rn

Dende Cáritas e de xeito pormenorizado, fixemos fronte ás consecuencias da crise e as novas situacións de vulnerabilidade e exclusión, do seguinte xeito:

rn

-Aumento dos recursos económicos, especialmente para axudas directas ou de emerxencia, reasignar recursos para ofrecer apoio ao máis urxente e necesario.

rn

-Revisión e adecuación de funcións e procedementos de traballo na acollida: criterios nas respostas, flexibilidade, metodoloxía, prioridades, etc.

rn

-Aumento da dedicación e acompañamento na acollida con incremento de recursos humanos, así como dos días e horas de acollida.

rn

-Avances na intensidade da coordinación externa con outras organizacións sociais e cos servizos sociais públicos.

rn

-Aumento das accións formativas de emprego.

rn

-Reforzo da intermediación laboral.

rn

-Aumento das prospeccións do mercado de traballo.

rnrn

Desenvolvemento social

rn

Memoria 4O desenvolvemento social e das persoas non é so o crecemento económico.

rn

Dende Cáritas deixamos constancia de que, en función dos indicadores de crecemento económico elixidos, obteriamos unha imaxe parcial (ou mesmo distorsionada) da sociedade. Achegarnos á realidade social, unicamente a través de indicadores alleos ás persoas nos leva, ademais, a desentendermos dos que máis sofren. A ocultar e invisibilizar (e en ocasións mesmo a culpabilizar) aos máis desfavorecidos. Pero a sociedade non pode crecer sen as persoas. O verdadeiro desenvolvemento constrúese dando prioridade á vida digna de todos, pero as cifras actuais de desigualdade, pobreza, privación material e exclusión social, están a configurar un devir social que exclúe a moitos.

rn

Propoñemos considerar os indicadores de desigualdade, pobreza, exclusión social e privación material como indicadores privilexiados para os efectos de elaborar un diagnóstico rigoroso de desenvolvemento social.

rn

Avaliar a acción política, tendo en conta o impacto sobre estes indicadores, prestando especial atención a aquelas políticas que contribúen ao auténtico desenvolvemento: sanidade, educación, emprego, redistribución da riqueza, garantía de ingresos (pensións, rendas mínimas)…

rn

Afrontar as consecuencias estruturais da pobreza. A pobreza e a exclusión social son fenómenos estruturais.

rn

O carácter estrutural require polo tanto a posta en marcha de políticas redistributivas concretas:

rn

Conseguir que a protección social alcance estándares básicos en todo o territorio e que se faga operativa a través dun sistema de garantía de mínimos».

rn

Desenvolver unha protección social dende o fortalecemento dos servizos sociais públicos, que facilite a promoción e o empoderamento das persoas, para que non quede reducida á xestión das prestacións económicas.

rn

Por iso, propoñemos un novo contrato social que se asente  sobre diferentes aspectos:

rn

Un contrato redistributivo baseado en dereitos, o que implica superar a discrecionalidade do asistencialismo e asumir a cohesión social como principio fundamental.

rn

Un contrato interxeracional no que os mozos asumen un papel activo participante e en plenitude na sociedade.

rn

Un contrato de rexeneración institucional e de rexeneración social pois se trata de que contribuamos a asumir os riscos colectivamente, con responsabilidade de todos.

rn

Temos que considerar o gasto social como «investimento social», priorizando aqueles ámbitos que son máis correctores en termos de desigualdade (investimento en sanidade e en educación, en pensións e rendas mínimas).

rn

Levar a cabo unha nova axenda de políticas públicas que prioricen aos máis excluídos.

rnrn

Facer máis

rn

Consideramos que non é certo (nin asumible) que non se poida facer nada máis que o que se está a facer.

rn

Nesta nova forma de xestión, a sociedade civil debe ter maior peso (no deseño, organización e na xestión). Debemos reformular a relación entre o público, o privado (o mercado) e o social (o voluntario, sen fin lucrativo…).

rn

Isto non é posible sen o fortalecemento dos valores cívicos da sociedade civil, capaz de construír e reivindicar unhas institucións verdadeiramente éticas e democráticas, que se fagan cargo dos máis vulnerables como prioridade para construír un verdadeiro desenvolvemento dende o ben común.

rnrn

Datos Básicos

rn

Memoria 11-73.736 personas fueron las destinatarias  de la acción de Cáritas en 2014.El número de atenciones practicadas  fueron 57.325.Y se abrieron  1.407 nuevos expedientes.

rn

-Atención Primaria, Mayores  y Formación y Empleo, se sitúan en los primeros lugares en cuanto al gasto generado durante 2014.

rn

-En los últimos siete años (2007/2014), se  produjo un aumento de 46.711 (298%)  personas  destinatarias  de la atención por parte  de la institución.

rn

-En la atención practicada las mujeres representaron el 56,55% y los hombres el 43,45%.El 81,30% fueron nacionales y  el 18,70% inmigrantes.

rn

-En los aspectos generales se señala que el 42% de las personas atendidas, en los tres apartados principales, el 42%  no disponían de ingresos; el  18,93% percibían una pensión no contributiva, y el 12,75% tenía trabajo.

rn

-En la línea presupuestaria mantenida en los últimos años, el 56% de los recursos obtenidos proceden de los Fondos Propios de la entidad.

rn

-Donativos, herencias, legados, colectas y socios representa el capítulo más importante de los ingresos, el  45%, con un aumento del 9% con respecto al año anterior.

rn

-En el apartado de subvenciones las procedentes del IRPF ocupan un lugar destacado en los ingresos. Hay que mencionar también las aportaciones económicas procedentes  de entidades privadas.

rn

-La partidas fundamental de gastos  sigue estando constituida por las Ayudas  de emergencia,  Comunicación Cristiana de Bienes (CCB), y Fondo  Crisis, ascendiendo al 49% de los recursos totales.

rn

-La Comunicación Cristiana  de Bienes  aprobó  35 proyectos  procedentes de  32 Cáritas Parroquiales y 3 Interparroquiales. Fueron invertidos  128.203 euros, atendidas  2.55 personas  y actuaron  364 voluntarios.

rn

-En el apartado de los gastos el destino fundamental para las necesidades básicas fueron alimentación, vivienda, gastos sanitarios y pago de recibos.

rn

-El equipo de Animación Comunitaria  recorrió  34.262 kilómetros  por la diócesis, participó en 326 reuniones  con  284 equipos de  Cáritas parroquiales

rn

-Fueron impartidos  32 cursos de formación laboral. Se celebraron  326 reuniones de formación a las que asistieron  2.197 voluntarios. Un total de 22 personas integrantes de la diocesana participaron en encuentros  confederales de formación.

rnrn

Áreas de Actuación

rn

El trabajo desarrollado a lo largo del año se hizo por medio  de las Áreas de Actuación a través de las que se prestó  la acogida, el acompañamiento y el apoyo a las personas que  lo solicitaron. Son once compartimentos  con los que Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela persigue la atención social  hacia los más desfavorecidos los últimos de la sociedad.

rn

Atención Primaria .Espacios de escucha y orientación son los que se ofrecen a través de la Atención Primaria a las personas que acuden a  una de nuestras Cáritas demandando ayuda. Con nuestra labor perseguimos proporcionar unas condiciones de vida  dignas a todos los que nos solicitan nuestra intervención. Un trabajo en el que juega un papel fundamental, después de la acogida individual, un estudio de la situación y con la valoración en equipo se pone en marcha el plan de actuación en el que se señalan las distintas ayudas que se pueden ofrecer.

rn

(Personas atendidas:14.865/Atenciones :57.325)

rn

Mujer .Las actuaciones buscan dar respuestas a las situaciones en las que se encuentra la mujer fundamentalmente en aspectos relacionados con la vulnerabilidad, desventaja y exclusión social. El acompañamiento por medio de procesos de intervención integral, figuran como eje vertebrador.

rn

(Mujeres atendidas: 199)

rn

Sin Hogar  .Por medio de nuestro programa somos testigos de la situación excluyente en la que viven las personas sin hogar. Procuramos dar respuesta a este colectivo que, por desgracia, aumenta año tras año. Y lo hacemos cubriendo sus necesidades básicas, sin olvidar aspectos como  subsistencia, protección, afecto, entendimiento, etc. Y ayudándoles en la posibilidad de su integración nuevamente en la sociedad.

rn

“Una vivienda digna y adecuada. Nadie sin Hogar”, fue el lema bajo el que se celebró, la edición del 2014 del Día de las Personas sin Hogar. Un acontecimiento en el que se recordó que en Galicia había 3.654 personas viviendo en la calle de manera precaria, de las que 1.506 lo hacen en la provincia de A Coruña y 1.264 en la de Pontevedra. Citando cifras relacionadas con la Diócesis de Santiago se habló de las personas que duermen en la calle en las tres ciudades más importantes de la diocesana: A Coruña, (295), Pontevedra (215) y Santiago (127).Al mismo tiempo se constató que cada vez son personas más jóvenes, y que “la pobreza cada vez tiene más rostro de mujer”.

rn

(Personas atendidas: 3.141)

rn

Infancia y Juventud .Niños, jóvenes y adolescentes se encuentran en situación de desventaja, por tal motivo en los distintos programas que están en marcha se busca reforzar los procesos de desarrollo personal, la relación entre iguales , favorecer la integración y promover su participación en los grupos que tienen cercanos a su entorno natural. Un proceso que  persigue ofrecer actividades de ocio y tiempo libre, educación en valores , autoconocimiento, prevención de drogodependencias, manualidades, campamentos y salidas, entre otras.

rn

(700 intervenciones)

rn

Familia .No podemos olvidar que el trabajo con la familia es una prioridad en Cáritas por su importancia en el desarrollo de las personas y por su papel de protección e integración. Un trabajo que se realiza de forma transversal ya que está presente en el conjunto de las actuaciones en los distintos programas que tiene en marcha la institución.

rn

(124 atenciones)

rn

PresetnaiconMejoris 3Empleo y Formación.En las iniciativas que están  en marcha se persigue la inserción laboral de las personas que se encuentran  en situación de vulnerabilidad o de exclusión. En el ejercicio se realizaron un total de 334 inserciones laborales y hubo 32 unidades formativas ocupacionales.

rn

A través de los servicios de empleo, Cáritas impulsa acciones de orientación pensadas para motivar y mejorar la empleabilidad de las personas. Los objetivos prioritarios de los cursos de formación, son el aprendizaje de un oficio, la mejora de las habilidades laborales y la profundización en los conocimientos específicos.

rn

(Participaron 7.268 personas)

rn

Inmigrantes.Es uno de los programas que decrece cada año. Con él se persigue  impulsar la atención integral, personal, social y religiosa de los inmigrantes en general y en especial de los más vulnerables .Somos conscientes de que la realidad de la inmigración se ha visto afecta por la crisis y esto se refleja en los datos estadísticos.

rn

(5.220 atenciones)

rn

Salud.Se trata de un apartado muy especial con el afán de estar más cerca de los más desfavorecidos de la sociedad. Son los que  viven procesos complicados de dependencias a determinadas sustancias perjudiciales. Se busca encontrar las distintas  posibilidades y alternativas que les puedan ayudar de la mejor forma posible. Un procesos que se fundamenta en una línea de intervención principalmente educativa.

rn

(250 atenciones)

rn

Animación Comunitaria .El equipo fundamento su trabajo en los procesos de animación, acompañamiento, y formación, iniciación, renovación, revisión  y consolidación de las Cáritas Parroquiales.

rn

Un trabajo que en datos queda reflejado en los 34262 km recorridos por toda la diócesis, y 326 reuniones de voluntarios, jornadas de formación, charlas de sensibilización o encuentros diocesanos o gallegos. Y 284 equipos de cáritas parroquiales.

rn

Orientación Jurídica.La creación de un departamento jurídico para atender tantos las peticiones internas como externas, fue el punto de arranque para la creación de un grupo de voluntarios -abogados- que prestarán su asesoramiento a lo internos de la cárcel de Teixeiro. Una iniciativa en colaboración con el Colegio de  Abogados de Santiago de Compostela.

rn

(960 consultas)

rn

Comunicación.Buscando siempre informa, sensibilizar  y denunciar, el Área  de Comunicación, intensificó su presencia en los medios y potenció todo lo relativo a las redes sociales; Facebook y Twitter. Puso en marcha un nuevo servicio  de información  Revista de Prensa, para  dar cuenta de todo el trabajo de comunicación realizado a lo largo del mes. Más de medio  centenar de medios de comunicación se hicieron eco del trabajo desarrollado.

rnrn

Monseñor Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago

rn

Memoria 3“La Iglesia no puede permanecer indiferente al desafío que le llega desde el mundo de la pobreza y de la marginación, de la injusticia  y de la explotación. Es necesario estar junto a los pobres y excluidos y discernir la justicia de sus reclamaciones para responder a las mismas. Por tanto, donde puede darse un paso por causa de los pobres, por dar libertad a los oprimidos, pan a los hambrientos y esperanza a los desesperados…, allí tiene que hacerse presente la Iglesia. Cuando hablamos de la opción por los pobres no se trata de algo que podamos tomar o dejar, sino de algo que nos compromete”.

rn

“El objetivo de Cáritas es la promoción integral del ser humano que no se mide únicamente en términos económicos aunque también, sino que contempla dimensiones más amplias y profundas: como el desarrollo intelectual, ético, social, espiritual y religioso de la persona. Esto nos plantea hoy el reto de una caridad más transformadora que no se limite a paliar  la pobreza sino a erradicarla, y que sea capaz de incidir en las estructuras socioeconómicas y de asumir el compromiso social de nuestra fe”.

rnJesús García Vázquez, delegado episcopal  rn

“Son muchas las cosas que escurecen la esperanza de multitud  de personas en nuestra sociedad: el paro, la pobreza, la pérdida de derechos, la exclusión, el desamparo, etc. Pero, también, son muchas las personas que están comprometidas por el bien del prójimo. Gracias a ellos, otro mundo nuevo está abriéndose paso. Ellos son signo de esperanza”.

rn

“Desde Cáritas queremos ser capaces de crear, construir comunidades, espacios comunitarios, solidarios y proféticos que hagan realidad otro mundo posible, otra forma de convivir donde los valores  de generosidad, la solidaridad, de la justicia, y de la gratuidad sean una realidad”.

rn

“Queremos hacer  una sociedad más igualitaria, más justa, más fraterna, más digna de la persona y para esto queremos partir de la realidad que estamos viviendo”.

rnrn

José Anuncio Mouriño Rañó, director diocesano

rn

“Los agentes de Cáritas, en estos tiempos de fuerte zozobra, queremos estar atentos a las personas que más están sufriendo en sus carnes las consecuencias de la crisis, ofreciendo esperanza y ganas de vivir, intentando entre todos que, con nuestra forma de vivir, hagamos un mundo mejor donde todos tengamos cabida y nadie sea excluido”.

rn

“Pese a los difíciles momentos que estamos viviendo, no hemos recortado ningún servicio ni ayuda, al contrario, algunos los hemos incrementando. Miramos el futuro con esperanza y tenemos importantes proyectos para este año 2015, en el que cumplimos nuestro 50 aniversario”.

[:gl]

Portada Memoria JPOGDurante a presentación aos medios de comunicación da Memoria 2014 de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, o delegado episcopal da entidade, Jesús García Vázquez, que presidiu o acto, lembrou que «desde Cáritas queremos ser capaces de crear, construír comunidades, espazos comunitarios, solidarios e proféticos que fagan realidade outro mundo posible, outra forma de convivir onde os valores  de xenerosidade, da solidariedade, da xustiza, e da gratuidade sexan unha realidade». Pola súa banda do director diocesano, José Anuncio Mouriño Rañó insistiu en que «en Cáritas somos testemuñas de que, a pesar do cambio de ciclo que insinúan os datos macroeconómicos, a precariedade segue manifestándose con grande intensidade nas persoas e familias máis empobrecidas».

rnrn

Acompañando a persoas

rn

A  Memoria 2014 de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela  recolle os datos dun traballo realizado durante doce meses por moitas  persoas  que acompañaron a outras moitas, axudándolles no medio de non poucas incertezas, e sendo auténticos artífices dunha sociedade máis xusta, fraternal e humana. Nela facemos balance da misión desenvolvida que se reflicte na parte económica, o traballo  e a acción social. Non nos esquecemos dos proxectos e actuacións levadas a cabo na diocese.

rn

Nesta ocasión, como se reflicte na portada,  da Memoria, fixémonos unha pregunta: «Que fas  co teu Irmán», que foi o noso faro, e  guía  nos longos meses de traballo. Un interrogante que se enmarca  na Campaña Institucional «Ama e Vive a Xustiza», coa que Cáritas  quere reflectir  o noso modelo de pensar  e traballar a favor das persoas máis necesitadas da sociedade. Coa iniciativa preguntámonos onde está o irmán que sofre e necesita a nosa presenza próxima e a nosa axuda solidaria. Convócasenos a vivir a fraternidade construíndo e  rehabilitando a vida desde unha  nova forma de relación  co outro, especialmente coas persoas  que menos teñen que máis sofren. Todo iso sempre  amando e vivindo a xustiza a través da nosa mirada  alternativa, creadora, capaz  de facer posible o imposible.

rn

Somos conscientes que  durante 2014 produciuse un aumento progresivo da desigualdade, polo que debemos abrir os ollos ao sufrimento dos máis pobres e a escoitar o clamor dos pobos que padecen fame e a construír xuntos espazos de esperanza.

rnrn

Declaración dá Institución

rn

Memoria 1«Impulsados pola evolución dunha realidade social que, en cada unha dás nosas Cáritas e comunidades parroquiais, séguenos abocando ao reto de responder á desigualdade e á inxustiza, polas nosas experiencias cotiás de loita contra a pobreza e segundo a Doutrina Social dá Igrexa, temos que buscar as estratexias máis adecuadas para protexer, neste momento dá historia, a dignidade e vos dereitos dás persoas máis empobrecidas», con estas palabras iniciou a súa intervención ou director  de Cáritas Diocesana, José Anuncio Móuriño Rañó que deu a coñecer a declaración oficial dá institución.Proseguiu cunha longa exposición facendo referencia as realidades e traballos desenvolvidos durante ó último exercicio: «En Cáritas somos testemuñas de que, a pesar do cambio de ciclo que insinúan vos datos macroeconómicos, a precariedade segue manifestándose con grande intensidade nas persoas e familias máis empobrecidas.

rn

Por iso, facemos nosa a chamada dous bispos a «recuperar a dimensión ética dá economía, e dunha ética «amiga dá persoa», ou que significa seguir poñendo as persoas non centro de calquera modelo de desenvolvemento. E apelamos a «as Administracións Públicas, en canto garantes dous dereitos, a que asuman a súa responsabilidade de manter ou estado social de benestar, dotándoo de recursos abondo».

rnrn

Novo estilo de vida

rn

Queremos asumir novos estilos de vida e optar -en liña coa aposta de Francisco en «Laudato si»– por actitudes máis austeras e modelos de consumo sostibles, para facer realidade ou destino universal dous bens e ou ben común, e poder transformar dende ou cotián e ou comunitario ou actual sistema de produción e consumo

rn

Queremos impulsar a harmonía dá vida social, apelando, na etapa que emerxe tras as eleccións municipais e autonómicas, á responsabilidade de toda a comunidade política á hora de garantir e promover as condicións necesarias de acceso aos dereitos económicos-sociais, como son ou emprego digno, unha vivenda axeitada, ou coidado dá saúde e unha educación en igualdade e liberdade.

rn

Queremos seguir denunciando a permanencia dunhas estruturas económicas e sociais inxustas, que son responsables do sufrimento de miles de persoas e familias non noso país.

rn

Queremos as  persoas  atendidas  sexan vos pcincipais  protagonistas  en todos vos procesos e respostas de Cáritas, pois  a dignidade e busca  do verdadeiro desenvolvemento  implica  escoitar e dar participación a elas.

rnrn

As perdas

rn

Memoria 4A través do traballo diario de acompañamento ás persoas detectamos:

rn

Perda de calidade de vida de cada unidade familiar:

rn

-Amoreamento en vivendas.

rn

-Vivenda precaria e inadecuada, que non conta en moitas ocasións con servizos básicos.

rn

-Retroceso non acceso a dereitos básicos, especialmente sanidade e educación.

rn

-Perda de poder adquisitivo e excesivo endebedamento como resposta.

rn

-Persistencia en atencións con familias que abacelen á nosa institución de forma continuada pola falta ou tardanza de resposta adecuada por parte dá administración.

rn

-«Desespero» e aumento de carga emocional e falta de atencións por parte de recursos especializados de saúde mental.

rnrn

Crise e vulnerabilidade

rn

Dende Cáritas e de xeito pormenorizado, fixemos fronte ás consecuencias dá crise e as novas situacións de vulnerabilidade e exclusión, do seguinte xeito:

rn

-Aumento dous recursos económicos, especialmente para axudas directas ou de emerxencia, reasignar recursos para ofrecer apoio ao máis urxente e necesario.

rn

-Revisión e adecuación de funcións e procedementos de traballo na acollida: criterios nas respostas, flexibilidade, metodoloxía, prioridades, etc.

rn

-Aumento dá dedicación e acompañamento na acollida con incremento de recursos humanos, así como dous días e horas de acollida.

rn

-Avances na intensidade dá coordinación externa con outras organizacións sociais e cos servizos sociais públicos.

rn

-Aumento dás accións formativas de emprego.

rn

-Reforzo dá intermediación laboral.

rn

-Aumento dás prospeccións do mercado de traballo.

rnrn

Desenvolvemento social

rn

Memoria 5Ou desenvolvemento social e dás persoas non é so ou crecemento económico.

rn

Dende Cáritas deixamos constancia de que, en función dous indicadores de crecemento económico elixidos, obteriamos unha imaxe parcial (ou mesmo distorsionada) dá sociedade. Achegarnos á realidade social, unicamente a través de indicadores alleos ás persoas nos leva, ademais, a desentendermos dous que máis sofren. A ocultar e invisibilizar (e en ocasións mesmo a culpabilizar) aos máis desfavorecidos. Pero a sociedade non pode crecer sen as persoas. Ou verdadeiro desenvolvemento constrúese dando prioridade á vida digna de todos, pero as cifras actuais de desigualdade, pobreza, privación material e exclusión social, están a configurar un devir social que exclúe a moitos.

rn

Propoñemos considerar vos indicadores de desigualdade, pobreza, exclusión social e privación material como indicadores privilexiados para vos efectos de elaborar un diagnóstico rigoroso de desenvolvemento social.

rn

Avaliar a acción política, tendo en conta ou impacto sobre lestes indicadores, prestando especial atención a aquelas políticas que contribúen ao auténtico desenvolvemento: sanidade, educación, emprego, redistribución dá riqueza, garantía de ingresos (pensións, rendas mínimas)…

rn

Afrontar as consecuencias estruturais dá pobreza. A pobreza e a exclusión social son fenómenos estruturais.

rn

Ou carácter estrutural require polo tanto a posta en marcha de políticas redistributivas concretas:

rn

Conseguir que a protección social alcance estándares básicos en todo ou territorio e que se faga operativa a través dun sistema de garantía de mínimos».

rn

Desenvolver unha protección social dende ou fortalecemento dúas servizos sociais públicos, que facilite a promoción e ou empoderamento dás persoas, para que non quede reducida á xestión dás prestacións económicas.

rn

Por iso, propoñemos un novo contrato social que se asente  sobre diferentes aspectos:

rn

Un contrato redistributivo baseado en dereitos, ou que implica superar a discrecionalidade do asistencialismo e asumir a cohesión social como principio fundamental.

rn

Un contrato interxeracional non que vos mozos asumen un papel activo participante e en plenitude na sociedade.

rn

Un contrato de rexeneración institucional e de rexeneración social pois trátase de que contribuamos a asumir vos rochas colectivamente, con responsabilidade de todos.

rn

Temos que considerar ou gasto social como «investimento social», priorizando aqueles ámbitos que son máis correctores en termos de desigualdade (investimento en sanidade e en educación, en pensións e rendas mínimas).

rn

Levar a cabo unha nova axenda de políticas públicas que prioricen aos máis excluídos.

rnrn

Facer máis

rn

Consideramos que non é certo (nin asumible) que non se poida facer nada máis que ou que se está a facer.

rn

Nesta nova forma de xestión, a sociedade civil debe ter maior peso (non deseño, organización e na xestión). Debemos reformular a relación entre ou público, ou privado (ou mercado) e ou social (ou voluntario, sen fin lucrativo…).

rn

Isto non é posible sen ou fortalecemento dous valores cívicos dá sociedade civil, capaz de construír e reivindicar unhas institucións verdadeiramente éticas e democráticas, que se fagan cargo dous máis vulnerables como prioridade para construír un verdadeiro desenvolvemento dende ou ben común.

rnrn

Datos Básicos

rn

Memoria 11-73.736 persoas foron as destinatarias  da acción de Cáritas en 2014.O número de atencións practicadas  foron 57.325.E abríronse  1.407 novos expedientes.

rn

-Atención Primaria, Maiores  e Formación e Emprego, sitúanse nos primeiros lugares en canto ao gasto xerado durante 2014.

rn

-No últimos sete anos (2007/2014), produciuse un aumento de 46.711 (298%)  persoas  destinatarias  da atención por parte  da institución.

rn

-Na atención practicada as mulleres representaron o 56,55% e os homes o 43,45%.O 81,30% foron nacionais e  o 18,70% inmigrantes.

rn

-Nos aspectos xerais sinálase que o 42% das persoas atendidas, no tres apartados principais, o 42%  non dispuñan de ingresos; o  18,93% percibían unha pensión non contributiva, e o 12,75% tiña traballo.

rn

-Na liña orzamentaria mantida nos últimos anos, o 56% dos recursos obtidos proceden dos Fondos Propios da entidade.

rn

-Donativos, herdanzas, legados, colectas e socios representa o capítulo máis importante dos ingresos, o  45%, cun aumento do 9% con respecto ao ano anterior.

rn

-No apartado de subvencións as procedentes do IRPF ocupan un lugar destacado nos ingresos. Hai que mencionar tamén as achegas económicas procedentes  de entidades privadas.

rn

-As partidas fundamental de gastos  segue estando constituída polas Axudas  de emerxencia,  Comunicación Cristiá de Bens (CCB), e Fondo  Crise, ascendendo ao 49% dos recursos totais.

rn

-A Comunicación Cristiá  de Bens  aprobou  35 proxectos  procedentes de 32  Cáritas Parroquiais e 3 Interparroquiais. Foron investidos  128.203 euros, atendidas  2.55 persoas  e actuaron  364 voluntarios.

rn

-No apartado dos gastos o destino fundamental para as necesidades básicas foron alimentación, vivenda, gastos sanitarios e pago de recibos.

rn

-O equipo de Animación Comunitaria  percorreu  34.262 quilómetros  pola diocese, participou en 326 reunións  con 284  equipos de Cáritas  parroquiais

rn

-Foron impartidos  32 cursos de formación laboral. Celebráronse  326 reunións de formación ás que asistiron  2.197 voluntarios. Un total de 22 persoas integrantes da diocesana participaron en encontros  confederais de formación.

rnrn

Áreas de Actuación

rn

O traballo desenvolvido ao longo do ano fíxose por medio  das Áreas de Actuación a través das que se prestou  a acollida, o acompañamento e o apoio ás persoas que o solicitaron. Son once compartimentos  cos que Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela persegue a atención social  cara aos máis desfavorecidos os últimos da sociedade.

rn

Atención Primaria .Espazos de escoita e orientación son os que se ofrecen a través da Atención Primaria ás persoas que acoden a unha  das nosas Cáritas demandando axuda. Co noso labor perseguimos proporcionar unhas condicións de vida  dignas a todos os que nos solicitan a nosa intervención. Un traballo no que xoga un papel fundamental, despois da acollida individual, un estudo da situación e coa valoración en equipo ponse en marcha o plan de actuación no que se sinalan as distintas axudas que se poden ofrecer.

rn

(Persoas atendidas:14.865/Atencións :57.325)

rn

Muller .As actuacións buscan dar respostas ás situacións nas que se atopa a muller fundamentalmente en aspectos relacionados coa vulnerabilidade, desvantaxe e exclusión social. O acompañamento por medio de procesos de intervención integral, figuran como eixo vertebrador.

rn

(Mulleres atendidas: 199)

rn

Sen Fogar  .Por medio do noso programa somos testemuñas da situación excluínte na que viven as persoas sen fogar. Procuramos dar resposta a este colectivo que, por desgraza, aumenta ano tras ano. E facémolo cubrindo as súas necesidades básicas, sen esquecer aspectos como  subsistencia, protección, afecto, entendemento, etc. E axudándolles na posibilidade da súa integración novamente na sociedade.

rn

«Unha vivenda digna e adecuada. Ninguén sen Fogar?, foi a lema baixo o que se celebrou, a edición do 2014 do Día das Persoas sen Fogar. Un acontecemento no que se lembrou que en Galicia había 3.654 persoas vivindo na rúa de maneira precaria, das que 1.506 fano na provincia da Coruña e 1.264 na de Pontevedra. Citando cifras relacionadas coa Diocese de Santiago falouse das persoas que dormen na rúa no tres cidades máis importantes da diocesana: A Coruña, (295), Pontevedra (215) e Santiago (127).Ao mesmo tempo constatouse que cada vez son persoas máis novas, e que ?a pobreza cada vez ten máis rostro de muller».

rn

(Persoas atendidas: 3.141)

rn

Infancia e Mocidade .Nenos, novos e adolescentes atópanse en situación de desvantaxe, por tal motivo nos distintos programas que están en marcha búscase reforzar os procesos de desenvolvemento persoal, a relación entre iguais , favorecer a integración e promover a súa participación nos grupos que teñen próximos á súa contorna natural. Un proceso que  persegue ofrecer actividades de lecer e tempo libre, educación en valores , autoconocimiento, prevención de drogodependencias, manualidades, campamentos e saídas, entre outras.

rn

(700 intervencións)

rn

Familia .Non podemos esquecer que o traballo coa familia é unha prioridade en Cáritas pola súa importancia no desenvolvemento das persoas e polo seu papel de protección e integración. Un traballo que se realiza de forma transversal xa que está presente no conxunto das actuacións nos distintos programas que ten en marcha a institución.

rn

(124 atencións)

rn

PresetnaiconMejoris 3Emprego e Formación.Nas iniciativas que están  en marcha perséguese a inserción laboral das persoas que se atopan  en situación de vulnerabilidade ou de exclusión. No exercicio realizáronse un total de 334 insercións laborais e houbo 32 unidades formativas ocupacionais.

rn

A través dos servizos de emprego, Cáritas impulsa accións de orientación pensadas para motivar e mellorar a empleabilidad das persoas. Os obxectivos prioritarios dos cursos de formación, son a aprendizaxe dun oficio, a mellora das habilidades laborais e a profundización nos coñecementos específicos.

rn

(Participaron 7.268 persoas)

rn

Inmigrantes.É un dos programas que decrece cada ano. Con el perséguese  impulsar a atención integral, persoal, social e relixiosa dos inmigrantes en xeral e en especial dos máis vulnerables .Somos conscientes de que a realidade da inmigración se ha visto afecta pola crise e isto reflíctese nos datos estatísticos.

rn

(5.220 atencións)

rn

Saúde.Trátase dun apartado moi especial co afán de estar máis preto dos máis desfavorecidos da sociedade. Son os que  viven procesos complicados de dependencias a determinadas sustancias prexudiciais. Búscase atopar as distintas  posibilidades e alternativas que lles poidan axudar da mellor forma posible. Uns procesos que se fundamenta nunha liña de intervención principalmente educativa.

rn

(250 atencións)

rn

Animación Comunitaria .O equipo fundamento o seu traballo nos procesos de animación, acompañamento, e formación, iniciación, renovación, revisión  e consolidación das Cáritas Parroquiais.

rn

Un traballo que en datos queda reflectido no 34262 km percorridos por toda a diocese, e 326 reunións de voluntarios, xornadas de formación, charlas de sensibilización ou encontros diocesanos ou galegos. E 284 equipos de cáritas parroquiais.

rn

Orientación Xurídica.A creación dun departamento xurídico para atender tantos as peticións internas como externas, foi o punto de arranque para a creación dun grupo de voluntarios -avogados- que prestarán o seu asesoramento ao internos do cárcere de Teixeiro. Unha iniciativa en colaboración co Colexio de Avogados  de Santiago de Compostela.

rn

(960 consultas)

rn

Comunicación.Buscando sempre informa, sensibilizar  e denunciar, a área  de Comunicación, intensificou a súa presenza nos medios e potenciou todo o relativo ás redes sociais; Facebook e Twitter. Puxo en marcha un novo servizo  de información  Revista de Prensa, para  dar conta de todo o traballo de comunicación realizado ao longo do mes. Máis de medio  centenar de medios de comunicación fixéronse eco do traballo desenvolvido.

rnrn

Monseñor Julián Barrio Barrio, arcebispo de Santiago

rn

Memoria 3«A Igrexa non pode permanecer indiferente ao desafío que lle chega desde o mundo da pobreza e da marxinación, da inxustiza  e da explotación. É necesario estar xunto aos pobres e excluídos e discernir a xustiza das súas reclamacións para responder ás mesmas. Por tanto, onde pode darse un paso por causa dos pobres, por dar liberdade aos oprimidos, pan aos famentos e esperanza aos desesperados», alí ten que facerse presente a Igrexa. Cando falamos da opción polos pobres non se trata de algo que podamos tomar ou deixar, senón de algo que nos compromete».

rn

«O obxectivo de Cáritas é a promoción integral do ser humano que non se mide unicamente en termos económicos aínda que tamén, senón que contempla dimensións máis amplas e profundas: como o desenvolvemento intelectual, ético, social, espiritual e relixioso da persoa. Isto exponnos hoxe o reto dunha caridade máis transformadora que non se limite a paliar  a pobreza senón a erradicala, e que sexa capaz de incidir nas estruturas socioeconómicas e de asumir o compromiso social da nosa fe».

rnrn

Jesús García Vázquez, delegado episcopal   

rn

«Son moitas as cousas que escurecen a esperanza de multitude  de persoas na nosa sociedade: o paro, a pobreza, a perda de dereitos, a exclusión, o desamparo, etc. Pero, tamén, son moitas as persoas que están comprometidas polo ben do próximo. Grazas a eles, outro mundo novo está a se abrir paso. Eles son signo de esperanza».

rn

«Desde Cáritas queremos ser capaces de crear, construír comunidades, espazos comunitarios, solidarios e proféticos que fagan realidade outro mundo posible, outra forma de convivir onde os valores  de xenerosidade, a solidariedade, da xustiza, e da gratuidade sexan unha realidade».

rn

«Queremos facer unha sociedade máis igualitaria, máis xusta, máis fraterna, máis digna da persoa e para isto queremos partir da realidade que estamos a vivir».

rnrn

José Anuncio Mouriño Rañó, director diocesano

rn»Os axentes de Cáritas, nestes tempos de forte zozobra, queremos estar atentos ás persoas que máis están a sufrir nas súas carnes as consecuencias da crise, ofrecendo esperanza e ganas de vivir, tentando entre todos que, coa nosa forma de vivir, fagamos un mundo mellor onde todos teñamos cabida e ninguén sexa excluído».rnrn»A pesar dos difíciles momentos que estamos a vivir, non recortamos ningún servizo nin axuda, ao contrario, algúns os habemos incrementando. Miramos o futuro con esperanza e temos importantes proxectos para este ano 2015, no que cumprimos o noso 50 aniversario».